8 mars 2012

MILJÖGIFTER I PLASTSKOR


Sandaler, flip-flop och andra skor gjorda av plast innehåller ofta hälsofarliga och miljöfarliga kemikalier. Det visar en undersökning av 27 par plastskor, tillverkade och sålda i hela världen, som Naturskyddsföreningen presenterat. Undersökningen visar också att företagen saknar kontroll och att lagstiftningen är svag.

Konsumenterna känner helt enkelt inte till att det finns skadliga ämnen i plastskor och företagen tar inte sitt ansvar. Konsumenterna har enligt EU:s nya kemikalielag REACH rätt att få reda på om de produkter (t.ex. skor) de köper innehåller något av de ämnen som finns upptagna på den så kallade kandidatlistan. Denna redovisar särskilt farliga kemikalier som eventuellt ska tillståndsprövas inom EU. I dagsläget består listan av 15 ämnen, däribland ftalaterna DEHP och DBP. Lagstiftningen fungerar inte i dagsläget. De få kunder som känner till att företagen har ett informationsansvar blir lurade eftersom skoföretagen har alltför dålig kontroll på både regelverket och vilka kemikalier som finns i deras produkter.

Undersökningen har gjorts i samverkan med miljöorganisationer i Filippinerna, Indien, Sydafrika, Uganda, Tanzania och Indonesien och tyder på att riskerna att utsättas för miljö- och hälsofarliga ämnen från en vanlig konsumentprodukt som skor inte beror på var konsumenten bor.

Följande gifter hittades
Ftalater (används som mjukgörare i PVC-plast)
De är förknippade med allvarliga hälsorisker. Djurförsök har visat att vissa ftalater kan leda till fosterskador och könsförändringar hos foster, minskad fertilitet, skador på enzymsystem och cellskador. Miljögifterna i skorna kan spridas till människor och till naturen genom slitage av skorna, risken är också stor att de påverkar dem som arbetar med tillverkningen av skorna.
Vissa skor innehöll mycket höga halter ftalater, i ett par utgjordes 23 procent av skornas vikt av ftalaten DEHP, som är officiellt klassad att kunna ge nedsatt fortplantningsförmåga och fosterskador.
Även DBP hittades och har officiellt klassats att kunna ge fosterskador och är mycket giftig för vattenlevande organismer.

Tennorganiska föreningar  
Tennorganiska föreningar är klassade som mycket giftiga för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter. De är skadliga för immun- och hormonsystem och kan störa fortplantningen och ha mutagena effekter. 

Tungmetaller
Många av skorna hade också höga halter av tungmetaller som arsenik, kadmium, kobolt, krom, koppar och kvicksilver. De flesta av skorna innehöll bly, några hade även höga halter. Tungmetallerna är t.ex. cancerframkallade och kan orsaka allergier. Bly påverkar nervsystemet och kan leda till minskad intelligens. Blyföreningar är officiellt klassade att kunna ge fosterskador.

Texten är bearbetad från Naturskyddsföreningens hemsida. Där kan du också ta del av analyserna . 

Inga kommentarer: