5 maj 2012

ZONKARTA


Svensk Trädgårds zonkarta är en vägledning för växtval som gäller för fruktträd och för en mängd vedartade prydnadsväxter, buskar och träd.

Sverige är indelat i 8 odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara. Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer. 

Det finns också trädgårdsodlare som är ”zonknäckare”, som testar sådana växter som egentligen inte passar, men ändå kan gå, om de lokala förhållandena är gynnsamma. Kartan upprättades ursprungligen för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar. Läs mer om zonkartan på Svensk Trädgård.  
 
Eftersom klimatet håller på att förändras kan det i Sverige t ex komma att innebära mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker, men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.

Eftersom klimatet förändras i Sverige förändras även odlingszonerna. Nu vill de ha hjälp till att uppdatera denna zonkarta. Alla som är trädgårdsintresserade får gärna gå in på deras hemsida och fylla i enkäten. Texten är lånad från Svensk Trädgårds hemsida. Sprid vidare!

Inga kommentarer: