29 dec. 2012

VACCINATIONSTVÅNG?

SKRIV UNDER UPPROPET 
MOT DEN NYA LAGÄNDRINGEN OM EN NY VACCINATIONSPOLICY!!!
Den 1 januari 2013 införs en ändring av smittskyddslagen. Den innebär att beslut om att ta in nya vaccin i nationella vaccinationsprogram i fortsättningen fattas av regeringen, skriver Smittskyddsinstitutet. Men konsekvenserna är mer omfattande än så om pusslet läggs. 

Vad betyder egentligen den nya vaccinationspolicyn i Sverige? En ändring av smittskyddslagen och andra förändringar som redovisas nedan kan leda till beslut om tvångsvaccinering i Sverige.

Smittskyddsinstitutet skriver;
”Lagändringen innebär att Socialstyrelsen får ett tydligt uppdrag från regeringen att systematisk följa och bedöma det nationella vaccinationsprogrammet och vid behov föreslå ändringar i programmet, utifrån underlag som bereds av Socialstyrelsen i samarbete med Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket.”

”För barnhälsovården och elevhälsan betyder lagändringen framförallt att vaccinationerna ska rapporteras till ett nationellt register som Smittskyddsinstitutet ansvarar för.”

”Den nya lagen om vaccinationsregister som träder i kraft 1 januari 2013 innebär att alla vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till ett nytt vaccinationsregister. Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret och får ett tydligt uppdrag i lagen att långsiktigt och systematiskt följa upp de nationella vaccinationsprogrammen, vaccinationstäckningen, hur vaccinationerna påverkar sjuklighet i befolkningen och hur de aktuella sjukdomarna sprids. Det nya vaccinationsregistret kommer också vara värdefull i uppföljningen av vaccinsäkerhet. Det är Läkemedelsverkets uppgift att löpande ansvara för nytta/risk bedömningen av vaccinerna.”

Vad betyder den nya vaccinationspolicyn?
Regeringen ger det praktiska ansvaret till Socialstyrelsen att bedöma och styra upp det nationella vaccinationsprogrammet.

Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket ska samarbeta närmare om att ta fram en vaccinationspolicy och se till att den genomförs i Sverige.

Ett vaccinationsregister inrättas där det registreras vem som vaccinerat sig och med vilka vaccin, samt vilka som inte vaccinerat sig.

Hälsovården ska utföra vaccinationerna samt rapportera in till vaccinationsregistret hur barn, ungdomar och vuxna är vaccinerade.

Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret. Institutet ska även följa upp hur det går med vaccinerandet.

Vaccinationsregistret ligger till grund för bedömningen av ”vaccinsäkerheten” i Sverige.

Blir Sverige en vaccinstat?
Det här verkar betyda att greppet på vaccinationskontrollen i Sverige väsentligt ökas. Vaccinsäkerhet är en nyckelfaktor. Lägg till att Socialstyrelsen även vill registrera hur sunda svenskar är i ett annat register. Den 20 december skrev fyra allmänläkare och en professor i socialmedicin i en debattartikel i DN, att den registreringen innebär en glidning mot ökad förmyndarmentalitet.

I sammanhanget med den nya vaccinationslagen blir slutsatsen att de som inte vaccinerar sig inte bara kan registreras av Socialstyrelsen som ”osunda” utan även kan klassas som ”riskindivider” av Smittskyddsinstitutet. Vi kan anta att regeringens nya roll blir att från högsta statsnivå besluta om obligatoriska massvaccinationer av svenska medborgare för att ”säkra” folkhälsan, om så bedöms nödvändigt. Med andra ord lyfts vaccinationen till att bli en fråga om ”rikets säkerhet”. Det betyder i sin tur sannolikt rättsliga följder för de som inte låter vaccinera sig själva eller sina barn.

Texten lånad från Newsvoice.
Läs mer om vaccinationer på Vaccin.

Inga kommentarer: