20 maj 2014

NYA E-NUMMER - SAMMANSTÄLLT AV ROY FIRUS

Roy Firus lägger till dessa nya E-nummer och de finns nu inlagda även i sammanställningen som finns i ett tidigare inlägg här

NYA E-NUMMER
E392 Extrakt av rosmarin
Om det finns i ej certifierade ekologiska produkter kan det ha blivit utvunnet med hjälp av farliga lösningmedel som hexane och/eller aceton vilket alltid förblir i extraktet.

E427 Cassiagummi
Allvarliga allergiska reaktioner

E960 Stevioglycosider
Jag har inte funnit några test resultat för detta livsmedelstillsatser

E961 Neotam
Se E951 Aspartam

E964 Polyglycitolsirup
Uppblåsthet, diarré och mag-tarmbesvär

E1203 Polyvinylalkohol
Cancer, ögonbesvär och allvarliga allergiska reaktioner

E1521 Polyetylenglycol (Macogol, PEG)
Cancer, diarré, illamående och allvarliga reaktioner

The new E-numbers  - In English
E392 Rosemary extract
If not found in certified organic products it can be extracted using dangerous hexane and/or acetone which always stays in the extract.

E427 Cassia gum
Severe allergic responses

E960 Steviol glycosides
I have not found any test results on this additive

E961 Neotame
See E951 Aspartam

E964 Polyglycitol syrup
Bloating, diarrhea and gastric disturbances

E1203 Polyvinyl alcohol
Cancer, eye disorders and severe allergic responses

E1521 Polyethylene glycol (Macogol, PEG)
Cancer, diarrhea, nausea and severe allergic responses

Inga kommentarer: