5 feb. 2012

TANKETRÄNING


Edward de Bono är en av världens absolut främsta auktoriteter vad gäller tanketräning och minnesteknik. I över 30 år har de Bono varit ledande när det gäller att "tänka om att tänka". Han har skrivit 60 böcker som har översatts till 27 språk.

”Six Thinking Hats” är en bok som skrivits av Edward De Bono och som ger perspektiv på olika sätt att tänka. De sex tänkarhattarna symboliserar olika tankesätt, och ska användas genom att man enskilt eller i grupp fokuserar på ett problem från sex olika perspektiv. De sex hattarna har olika färger och tas på antingen mentalt eller fysiskt.
De Bonos hattar är en effektiv metod att använda sig av för att komma runt det gamla vanliga sättet att tänka på, en metod för att komma vidare i en process i ett företag/skola eller individuellt. De Bonos metod utnyttjar de individuella egenskaperna, men drar de ett steg längre. Han menar att ett problem tjänar på att ses från alla tänkbara håll för att kunna lösas på effektivast sätt.

Tekniken är effektiv och får människor att tvinga sitt tankesätt utanför det gamla invanda mönstret. De Bonos sex tänkande hattar är en utmärkt metod att lära barn och vuxna att reflektera och att tänka. Ingen hatt, inget sätt att tänka, är överordnad den andre, varje perspektivs tänkande är lika viktigt.

En hatt, en tanke
Tanken med de Bonos hattövning är att gruppen ska tänka tillsammans, från endast en vinkel åt gången. Hela gruppen sätter, bildligt talat, på sig en hatt i taget och varje hatt har en specifik tankeegenskap. Samtliga i gruppen resonerar sedan kring problemet ur ett gult, grönt respektive svart perspektiv.  Och så länge den svarta hatten sitter på, ges inget utrymme för något annat än negativa aspekter.
Genom att tilldela individerna ett förutbestämt angreppssätt enligt metoden, styrs tankebanorna in på nya spår. De gamla vanliga personlighetsdragen sätts åt sidan och helt nya idéer framträder. En person som normalt ser allt på ett positivt sätt, får chansen att vrida sitt synsätt ett helt varv för att bidra till teamets problemlösning.

DE SEX TANKEHATTARNA

Vit– Information och fakta 
Vitt är neutralt och objektivt. Den vita hatten hör samman med objektiva fakta och siffror. Information. Inga spekulationer eller känslor. Vad vet vi redan? Fokuserar på de fakta du har att tillgå. Gå igenom allt du vet om frågan eller problemet, och försök se om du har kunskapsluckor kring det. Vilken information behövs?

Röd – Intuition och känsla
Rött antyder vrede, lidelse och känslor. Stämningar, också inlevelse och intuition. Den röda hatten ger den emotionella aspekten. Man säger vad man tycker innerst inne och behöver inte motivera sin känsla. Vad tycker jag om detta? Vad känner jag? Här angrips problemet utifrån en känslomässig ståndpunkt. Hur känns det i magen? Vad säger din intuition? Iklädd den här hatten är det också viktigt att försöka tänka sig in i hur andra känner. Perspektivet behöver inte förklaras.

Svart – Risker och hot
Svart är dystert och negativt. Negativ bedömning. Den svarta hatten täcker de negativa aspekterna - varför något inte kan göras. Försöker finna nackdelar och risker, är försiktigt pessimistisk. Hittar fel. Vad är problemet? Finns det några hinder?
Lista alla dåliga sidor av frågeställningen. Angrip på ett defensivt och negativt sätt. Här gäller det att få fram varför ett problem inte går att lösa. Det kan tyckas som en tråkig hatt, men faktum är att resultatet av svarthattstänkandet inte sänker problemet, utan gör de svaga punkterna så mycket tydligare. Det resulterar i att de positiva lösningarna framstår mer självklart. Den svarta hatten ger också möjlighet att faktiskt upptäcka risker, innan det är för sent.

Gul – Positiva möjligheter
Gult är soligt och positivt. Konstruktivt. Den gula hatten är optimistisk och avser hopp och positivt tänkande. Försöker finna fördelar. Vad är det positiva? Här är det lösningar som gäller. Vad är fördelarna och vinsterna? Vad är de positiva effekterna av att problemet finns? Den gula hatten är den svartas motsats.

Grön – Kreativitet
Grönt är gräs, vegetation och överflödande, fruktbar tillväxt. Med den gröna hatten på bör kritik och nejsägande undvikas helt.  Rörelse och utmaning. Den gröna hatten anger kreativitet och nya idéer. Försöker finna alternativ. Vilka idéer finns? Hur kan vi förändra? Här utvecklas nya tankar och idéer. Fokus ligger på att hitta omvägar och genvägar och sluta vara bunden till verkligheten. Här får man vara orimlig, fantasifull och frispråkig.

Blå – Tankeprocess
Blått är kyligt, och det är också himlens färg, som finns över allting annat. Den blå hatten har att göra med kontrollen och organisationen av tänkandets förlopp, med metakognitionen, med användningen av de andra hattarna. Ordförandens hatt. 
Vad har vi kommit fram till?
 Hur har vi tänkt? Den blå hatten tänker och resonerar kring själva tänkandet, processen som pågått under mötet. Man kan säga att den administrerar och summerar de slutsatser som dragits utifrån diskussionen som förts. Den är vaksam på att det varit en balans mellan de olika färgerna genom hela övningen.

En del av texten är lånad från hemsidan Motivation

”Man kan analysera det förflutna
men framtiden måste man utforma.” 
/Edward de Bono

Inga kommentarer: